حساب دوگان گراف و كاربردهاي آن در GIS

براي حل برخي از مشكلات، يا براي ساده سازي آناليزها در گراف، مي توان تغييراتي را در ساختار آن ايجاد كرد. دوگان گراف يكي از مصاديق اين تغيير محسوب مي شود. دوگان گراف خطي يكي از انواع تعريف شده دوگان گراف است كه براي بيان گراف هاي داراي گره هاي وزن دار پيشنهاد شده است. در اين مقاله  مفهومي به عنوان حساب دوگان گراف خطي، بر مبناي اين دوگان گراف معرفي شده است. براي اين منظور، دوگان خطي (LD1) و دوگان خطي معكوس (LD-1)معرفي، و نحوه استخراج آنها شرح داده مي شود. همچنين نشان داده خواهد شد كه اين چارچوب مي تواند كاربردهاي فراواني داشته باشد. يكي از مهم ترين كاربردهاي آن، يافتن دور هميلتوني در گراف است. به عبارت ديگر، با استفاده از تبديلات بين دوگان گراف و گراف اوليه مي توان دورهاي هميلتوني را، كه تاكنون يافتن آنها در گراف بسيار دشوار بوده است، به دورهاي اويلري تبديل كرد. بدين وسيله حل مسايل بسيار ساده تر خواهد شد. دور هميلتوني كاربردهاي فراواني در حوزه GIS و علوم مرتبط با اطلاعات مكاني دارد. از آن جمله مي توان به طراحي مسير در حمل و نقل، مديريت بحران، مخابرات و شبكه هاي آب و برق و گاز اشاره كرد. در اين زمينه، نمونه موردي كوچكي كه روش ابداعي در اين مقاله در آن به اجرا درآمده نيز آورده شده است. دانلود مقاله

تحليل فضايي جرم در شهرکرج (با استفاده از GIS)

ا توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنايت کشور در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به ويژه در شهرکرج به عنوان بزرگ ترين اقمارشهر کشور در اين مقاله سعي شده تا ضمن تحليل فضايي جرايم و شناسايي مکان هاي جرم خيز و محل سکونت مجرمين در سطح شهرکرج، به ارزيابي شرايط مکاني شهر و حوزه هاي جرم در رفتار و فعاليت هاي غير قانوني بپردازد. در اين بررسي از روش هاي تحليل همبستگي و فرصت هاي جرم بر اساس نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ارتکاب جرايم و ويژگي هاي محل وقوع جرم مثل تاريکي و خلوتي محيط ارتباط معناداري وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعيت و افزايش تعداد مهاجرين به شهر کرج به عنوان عامل موثر در بروز جرم عمل مي کند. اين پديده در مناطق حاشيه نشين شهر کرج سبب افزايش ميزان جرايم شده است. دانلود مقاله

تعيين شايستگي مرتع براي چراي شتر با استفاده از GIS

تعيين شايستگي مرتع براي اهداف مختلف، در جهت مديريت اصولي و ضامن توسعه پايدار است. در اين تحقيق به منظور مطالعه شايستگي مرتع براي چراي شتر سه زير مدل شايستگي منابع آبي، حساسيت به فرسايش و زير مدل شايستگي توليد علوفه مورد بررسي قرار گرفتند که اجزاي مدل نهايي را تشکيل مي دهند. اين تحقيق با استفاده از روش FAO (1991) در محيط سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي در منطقه حلوان شهرستان طبس در استان يزد صورت پذيرفت . در بررسي زير مدل حساسيت به فرسايش از روش تجربي (احمدي، 1377) استفاده شد. براي شايستگي منابع آبي، فاکتورهاي کيفيت، کميت و فاصله از منابع آبي مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين در بررسي شايستگي توليد، عوامل حد بهره برداري مجاز، خوشخوراکي، علوفه قابل دسترس، وضعيت و گرايش مرتع مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از مدل نهايي شايستگي نشان داد 24.1 درصد از مرتع در کلاس S2، 55.4 درصد در کلاس S3 و 20.5 درصد در کلاس N شايستگي قرار دارند. بر اين اساس فاکتورهاي دوري از منابع آبي، فرسايش شديد و کم بودن علوفه در دسترس مهمترين فاکتورهاي کاهش دهنده شايستگي در تيپهاي گياهي مرتع هستند و تنها عامل کيفيت منابع آبي در بخشي از مرتع به عنوان فاکتور محدود کننده شايستگي مطرح مي باشد. کاهش تعداد دام، حفر منابع آبي با فواصل مناسب (حداقل 10 کيلومتر، بر اساس قدرت راهپيمايي شتر) موجب استفاده بهتر و يکنواخت تر و کاهش تخريب و افزايش شايستگي مرتع حلوان مي شود.

يجاد GIS همراه براي مديريت حوادث در بستر SDI

جمع آوري و استفاده از اطلاعات مكاني مربوط به وضعيت كنوني حادثه در كمترين زمان ممكن، از نيازهاي اصلي و اساسي در مديريت بهينه حوادث به شمار مي آيد. براي اين منظور لازم است هر يك از سازمان هاي دخيل در مديريت حادثه، جمع آوري بخشي از اطلاعات مكاني مورد نياز را برعهده گيرند و با به اشتراك گذاري اين اطلاعات، آن را در دسترس ساير نهادهاي مسئول قرار دهند. تحقيقات گذشته نشان داده اند كه زيرساخت داده مكاني (SDI) و سامانه اطلاعات مكاني تحت وب چارچوب مناسبي براي مديريت اطلاعات مكاني در شرايط بحراني قلمداد مي شوند. اگرچه مدل هاي مفهومي SDI براي مديريت بحران شرح و بسط داده شده اند، ولي با توجه به كاربرد شبكه هاي بي سيم و فناوري هاي وابسته به آن ـ از قبيل GIS همراه ـ لازم است مدل هاي مذكور بر اساس ويژگي هاي شبكه هاي بي سيم و فناوري هاي مرتبط توسعه يابند. در پژوهش حاضر ابتدا مدل مفهومي SDI مديريت بحران براي استفاده از محيط هاي بي سيم و GIS همراه شرح و بسط يافت. سپس بر اساس مدل مفهومي توسعه يافته، طراحي، توسعه و پياده سازي GIS همراه نمونه براي استفاده ماموران امداد به منظور مديريت بهينه حوادث صورت پذيرفت. در ادامه، سامانه پياده سازي شده مورد آزمون و ارزيابي قرار گرفت. براي اين منظور ابتدا سناريويي فرضي براي امدادرساني در منطقه تشريح شد و بر اساس آن كارايي سامانه در پاسخگويي به نيازمندي هاي موجود در سناريو بررسي گرديد. در پايان چنين نتيجه گيري شد كه با توجه به سناريوي طراحي شده و آزمودن سامانه نمونه GIS همراه، استفاده از محيط هاي بي سيم و سامانه هاي اطلاعات مكاني همراه در بستر SDI موجب تسهيل و ارتقاي كيفيت مديريت حوادث مي شود. دانلود مقاله

ه کارگيري نرم افزارهاي GIS در ارتقاي ايمني جاده ها

سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) به عنوان بهترين راه حل در زمينه تهيه و نگهداري و ارايه اطلاعات جغرافيايي شناخته شده است. با توجه به اينکه داده هاي مکاني از عناصر بنيادي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي مي باشند، به کارگيريGPS به عنوان ابزار تشخيضص موقعيت مکاني موارد در شناسايي و ارايه راه حل مشکلات را ه ها در سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) مي تواند در ارتقاي ايمني جاده ها بسيار موثر و مفيد واقع شود. در اين راستا فرآيندي با استفاده از سيستم GIS، GPS و ساير نرم افزارهاي مرتبط طراحي شد تا به کمک آن بتوان خرابي ها و ساير مشکلات را در شرايط ايده آل در کوتاه ترين زمان ممکن و با دفعات، جهت تسريع در امر تصميم گيري در اختيار متخصصان و مديران قرار داد. در سيستم اطلاعات جغرافيايي، اطلاعات به صورت مختصاتي (Z، Y و X) ذخيره مي شود. به عبارت ديگر مختصات مکاني هر نقطه مخاطره آميز و همچنين تصادف ها را نيز مي توان مشاهده کرد و مي توان لايه هاي مختلف اطلاعات را به صورت اطلاعات مکاني، نموداري، جدولي و يا به صورت نقشه اي ارايه کرد و به هم مرتبط ساخت. پس از برداشت عوارض مختلف از طريق نرم افزار مکاندار ره نگار، لايه هاي داده اي مختلف در محيط ديگري از نرم افزارهاي مرتبط به GISايجاد شد و براي هريک از لايه ها جداول توصيفي شناساگر ويژگي هاي آن تهيه گرديد و به بررسي هر يک از لايه ها به طور جداگانه پرداخته شد. در طراحي اين فرآيند سعي شده است که با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و نرم افزارهاي مربوط به آن تمهيداتي در جهت ايمني هر چه بيشتر مسيرهاي موجود و مسيرهاي در دست احداث برداشته شود. سيستم طراحي شده و ارايه گرديد و يک مورد هم به عنوان مثال از بزرگراه کردستان (مسير رفت و برگشت) برداشت شد و موارد و مشکلات آن با استفاده از روش ارايه شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و راه کارهاي مربوطه ارايه گرديد. دانلود مقاله    

کاربرد GIS در امکان سنجي کشت زيتون در استان اصفهان

در حال حاضرکشاورزي يکي از مهمترين بخش هاي اقتصادي کشور به شمار مي آيد تا جايي که مي توان گفت رشد اقتصادي کشور بدون رشد کشاورزي امکان پذير نيست. از آنجايي که هر يک از محصولات کشاورزي شرايط اقليمي و محيطي خاصي را مي طلبند، لذا محققان و کارشناسان منابع طبيعي و اقليم شناسان توجه ويژه اي به آمايش سرزمين داشته و بر پايه مدلهاي اکولوژيکي-کشاورزي، منابع اکولوژيکي زمين را با روش هاي مناسب شناسايي، ارزيابي و به منظور اهداف خاصي قابليت سنجي مي نمايند. تحقيق حاضر به هدف شناخت عوامل و عناصر اقليمي موثر در کشت زيتون در استان اصفهان و پهنه بندي نواحي مستعد کشت اين محصول از نظر اقليمي و محيطي با استفاده از توانايي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در تلفيق لايه هاي مختلف اطلاعاتي و در قالب مدلهاي مختلف مي باشد. در اين تحقيق پس از مطالعه شرايط اقليمي استان و مقايسه آن با ايستگاه شاخص رودبار به تشکيل پايگاه اطلاعات اقليمي و محيطي از استان در محيط GIS پرداخته شده است، سپس بر اساس رابطه بين هر يک از پارامترهاي محيطي و اقليمي موثر در کشت زيتون و عملکرد محصول زيتون به طبقه بندي نقشه هاي حاصله بر اساس قابليت کشت زيتون پرداخته شد، آنگاه بر اساس دو مدل وزن دهي رتبه بندي و سلسله مراتبي (AHP) به تخصيص ارزش و تلفيق نقشه هاي حاصله در محيط GIS پرداخته شده است. در ادامه جهت كنترل و ارزيابي مدلها از توابع تحليلي GIS استفاده شد و در نهايت نواحي مستعد کشت اين محصول در استان طبقه بندي گرديد. نتايج حاکي از عدم انطباق مکاني شرايط اقليمي و محيطي استان جهت کشت زيتون مي باشند. از بين مدلهاي به کار رفته، مدل سلسله مراتبي (AHP) تطابق بيشتري با واقعيت محيطي و بويژه اقليمي استان جهت کشت زيتون نشان مي دهد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
تهران - خیابان شریعتی - - ضلع جنوب غربی پل سید خندان - ابتدای خیابان سهروردی - خیابان برازنده - پلاک 12
تلفن: 09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com